Chú Đại Bi-Tâm Nguyện

Đăng ngày: 23/02/2014 11:21
.

Đóng góp: nguyen thuy tien

Chú Đại Bi
Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bát ra da, Bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma há ca lô ni ca da.
Án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đà sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng tát bà tát đa,na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát diệt tha.
Án a bà lô hê,lô ca đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, yết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế,ma ha phạt xà đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra.
Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y he di hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra Xá lợi, phạt ca phạt xâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hê rị.
Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ. bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na.
Ba dạ ma na ta bà ha.
Tất đà dạ ta bà ha.
Ma ha tất đà dạ ta bà ha.
Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha.
Na ra cẩn trì, ta bà ha. 
Ma ra na ra ta bà ha.
Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha.
Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha.
Dả kiết ra tất đà dạ.
Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha.
Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha.
Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na, đẩ dạ da.
nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.
án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu ni Phật

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào

Tin cùng loại cũ hơn