Sám văn - Là Phật Tử

Thầy Huệ Duyên Tụng Xem chi tiết>>

Kinh Từ Bi Thủy Sám - Thầy Thích Trí Thoát tụng

Kinh Tụng Về Phương Pháp Dạy Cách Giải Trừ Oán Thù Oan Gia , trái chủ

Kinh Tụng Về Phương pháp Dạy Cách Giải Trừ Oán Thù Của Oan Gia Trái Chủ - Pháp Sư Tịnh Không . Trích trong phần " Văn Phát Nguyện Sám Hối & Quy Tắc Tu Học" của Pháp Sư Tịnh Không - Nhà Xuất bản Tôn Giáo .Video đã được thực hiện và biên tập lại trong đó với phần diễn đọc của Thy Mai và giọng tụng của Thầy Thích Trí Thoát và Thầy Thích Huệ Duyên. Chú Giải: 1.Nhất tâm chuyên niệm vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, có thể tiêu tai chướng, phá mê khai ngộ, thuận đạt bờ giác. 2.Khi nghiệp lực hiện tiền, tu hành tinh tấn, nhức đầu, đau chân hoặc các bộ phận khác trên thân thể không khỏe, có thể dùng phương pháp này. 3.Trong lúc tu hành gặp chướng ngại, dùng phương pháp này, đừng dùng những văn hồi hướng khác, nên tụng chú vãng sanh siêu độ cho họ vãng sanh, tức là hồi hướng cho họ rồi, phương pháp này linh nghiệm, xin quý vị đồng tu chứng nghiệm. Xem chi tiết>>
Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9